Regenerar, Revitalitzar, Rehabilitar, Recuperar el Cabanyal.Canyamelar. Junts podem i ho volem ja

COMUNICAT CONJUNT DE:

  • Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
  • Plataforma Salvem el Cabanyal
  • Associació de Veïns SI VOLEM
  • Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar

Davant la situació a la qual ha arribat el nostre barri, les organitzacions anteriorment esmentades, han arribat a l’acord de signar el document que acompanya aquest escrit. En ell s’aborden els punts fonamentals, sobre els quals s’hauria d’obrir un procés de diàleg entre els diferents agents implicats en el futur del Cabanyal, procés que té com a únic objectiu aconseguir la millora de les condicions de vida dels veïns del Cabanyal-Canyamelar .

L’ànim que ens porta a la redacció del present document, és deixar al marge les diferències que puguen existir en altres qüestions. És molt important per a les organitzacions que subscriuen el document que ningú que busque el benefici del conjunt del barri i dels seus veïns, comerciants, industrials i professionals, pugui posar cap reticència per a la subscripció d’aquest.

El nostre desig és que totes les associacions i col · lectius del Cabanyal-Canyamelar, així com tots els partits polítics, institucions i administracions implicades, es manifesten sobre el seu contingut i mostren la seua disposició a obrir, en base a aquestes propostes, un procés de diàleg.

PROPOSTES PER A CONSENSUAR UNA RÀPIDA POSADA EN MARXA DE LA REGENERACIÓ, REVITALITZACIÓ, DINAMITZACIÓ DEL CABANYAL-CANYAMELAR

1. LLUITAR CONTRA L’EXISTÈNCIA DE FOCUS DELICTIUS AL BARRI, fonamentalment relacionats amb el tràfic de drogues. Aquests focus apareixen a tot el barri del Cabanyal-Canyamelar, però de forma més accentuada a la zona afectada per la prolongació. Una de les causes de l’existència d’aquests focus delictius és la situació d’abandó en què es troben alguns immobles, tant de propietat privada com municipal. Cal la coordinació de l’Ajuntament de València i la Delegació del Govern per abordar conjuntament aquest problema. Aquestes accions només poden tenir èxit si es mantenen en el temps i no es realitzen de forma esporàdica com ha passat fins ara.

2. POSAR PUNT FINAL A LA DEGRADACIÓ URBANÍSTICA I SOCIAL que està patint el barri del Cabanyal-Canyamelar. Cal una urgent neteja i cura de les
carrers i solars. Especialment d’aquelles en les que hi ha cases ocupades per grups marginals i amb escassos recursos, que hi habiten en condicions infrahumanes. Cal establir un estricte control de totes les propietats que es troben deshabitades o ocupes il · legalment, tant privades com municipals, ja que és en elles i en el seu entorn on s’està produint la major degradació. Resulta imprescindible que es garantixca el compliment de les ordenances municipals en tals propietats, especialment aquelles la finalitat és aconseguir les degudes condicions de seguretat, salubritat, higiene i ornament públic dels edificis.

Resulta igualment imprescindible que aquest tipus d’intervencions compten amb el degut suport dels serveis socials municipals, atès que en alguns casos, les esmentades propietats estan ocupades per famílies sense recursos que estan en una fase d’arrelament i integració, i amb els mers desallotjaments es veuen abocades a buscar un altre habitatge en les mateixes o semblants condicions, així l’únic que s’aconsegueix és reproduir i perpetuar el problema, familiar social i urbanístic. Resulta especialment preocupant la situació dels nens, molts dels quals podrien veure forçats a interrompre la seva escolarització, la qual havia anat consolidant al llarg dels anys gràcies al seu propi esforç i treball, i el de les seves famílies, així com el de algunes institucions.

3. POSAR EN MARXA UN PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES, incentivant els propietaris particulars ia diferents institucions, perquè emprenguen aquesta rehabilitació, amb la finalitat d’atraure nous veïns. Per a això es comptarà amb les ajudes econòmiques que preveu l’ajuntament, i amb les previstes en els convenis signats amb altres administracions, per a aquells beneficiaris que es contemplen en els mateixos. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible l’aixecament de la suspensió cautelar de llicències de nova planta, rehabilitació i d’activitats, en aquelles zones del barri que no es vegen afectades per les preteses modificacions del PEPRI a què obliga l’Ordre del Ministeri de Cultura, actualment en vigor.

4. POSAR EN MARXA UN PLA PER DINAMITZAR, REGENERAR I POTENCIAR EL COMERÇ DEL BARRI. Els comerciants del nostre barri han treballat en l’elaboració d’un pla que regenere el comerç tradicional del Cabanyal-Canyamelar i potencie l’arribada de nous emprenedors. La posada en marxa d’aquesta iniciativa només és possible amb el suport de les administracions implicades. Es facilitaran els tràmits que permeten la seva realització.

5. RECERCA DEL MAJOR CONSENS POSSIBLE, per a això proposem la posada en marxa de taules de diàleg entre tots els agents implicats.

Aquest document no suposa per a cap de les organitzacions signants, la renúncia a altres iniciatives que puga emprendre per separat, per defensar els seus legítims punts de vista sobre altres qüestions conflictives que han estat deixades al marge d’aquest.

La voluntat d’aquest document és començar un camí que ens aprope a consensuar els punts en comú i per a això les organitzacions de veïns, comerciants, industrials i professionals del Cabanyal-Canyamelar que el signem, ho fem en la reivindicació conjunta d’allò que ens uneix , per sumar, per aconseguir un barri unit i digne fins que es trobe i/o es puga dur a bon terme la solució definitiva. Demanem solucions immediates a l’estatus actual, indistintament del que pugui succeir en el futur i això passa per buscar el major benefici que està en mans de cada administració aportar a aquesta situació. No es tracta de donar passos enrere, d’exigir-li a qui discrepa del nostre punt de vista, que faça el que nosaltres no estaríem disposats a fer. La situació econòmica actual ens obliga a buscar punts de trobada que ajuden a la recuperació del nostre barri, no permetent que les diferents postures sobre el projecte municipal ens divideixin, i per tal d’aconseguir entre tots, les millors condicions possibles per afrontar el futur d’aquest barri i el dels seus veïns.

CABANYAL-CANYAMELAR, 25 juliol 2012

Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
Plataforma Salvem el Cabanyal.
Associació de veïns “SI VOLEM”.
Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar.