Salvem el Cabanyal és un moviment social

És important no confondre un moviment social amb un partit polític, sobretot si este governa. Esta confusió porta inexorablement a la desaparició del moviment social. El moviment social no té “bàndol”, té idees, propostes i reclamacions, que són les mateixes governe qui governe. I açò independentment que la gran majoria del moviment social siga simpatitzant o votant d’un partit o govern determinat.

La Plataforma té ben identificat el seu objectiu, i no és el govern municipal, al que ha reconegut la seua bona acció en molts àmbits (dins i fora del barri). L’objectiu és que faça tot el que va prometre, que complisca la llei, que defense als veïns. Així com l’obligació de l’equip de govern municipal és governar, la dels moviments socials és “recordar-li” on estan les manques en la seua acció.

Salvem el Cabanyal – Canyamelar té quasi 20 anys de vida activa perquè ha sigut coherent amb açò. Si altres associacions no ho han sigut, caldrà dirigir-se a elles per a dir-li-ho.

En època dels governs del PP ja potenciàrem reivindicacions conjuntes amb altres associacions (Acipmar, Mercat, Sí Volem, Plataforma) amb idees molt diferents (i enfrontades) de com havia de ser el barri. Perquè es va entendre que més important que les posicions polítiques o interessos particulars eren les condicions mínimes de les persones i del barri. Precisament va ser l’absoluta inacció del PP en les polítiques de l’àmbit social i de la convivència (venda de droga, brutícia, gens de consideració pels veïns, soroll fins a altes hores de la matinada…) el que va portar l’acostament.

D’altra banda, els veïns, pensen com pensen, no han de ser tractats com “enemics”. Òbviament, Salvem és conscient que qualsevol acció com la prevista per al 21 de juny incomoda al govern, i que serà utilitzada pels seus oponents polítics, fins i tot de forma tramposa. Per açò, abans d’arribar a aquest tipus de mobilitzacions públiques, la Plataforma ha realitzat multitud de peticions, reunions i propostes a l’equip municipal perquè solucione els greus problemes de convivència i patrimonials que es produeixen en algunes zones del barri. La veritat es que amb pocs resultats. Els temes urbanístics i de rehabilitació són administrativament costosos, i tarden temps. La Plataforma  reconeix i lloa públicament l’activitat de l’alcaldia en aquest punt, per lents que siguen els seus resultats. Però també pensa que el problema social i de convivència no s’ha afrontat amb l’energia i idees suficients per a canviar la seua lògica.

Molts veïns estan patint molt, molt de temps. Així que després de dos anys d’espera, moltes reunions i promeses (no solament del govern municipal, també de la delegació de govern) no veiem en absolut desproporcionat realitzar una concentració demanant alguna cosa que està en el programa de l’equip de govern municipal i que és obligació del govern central: garantir unes condicions mínimes de convivència social entre els veïns.

Haurem de lluitar contra les dolentes i interessades interpretacions, però si aquest fóra un argument per a la inacció dels moviments socials, com la Plataforma Salvem el Cabanyal- Canyamelar, avui la ciutat no tindria futur, com ho té ara.


Es importante no confundir un movimiento social con un partido político, sobre todo si este gobierna. Esa confusión trae inexorablemente a la desaparición del movimiento social. El movimiento social no tiene “bando”, tiene ideas, propuestas y reclamaciones, que son las mismas gobierne quién gobierne. Y esto independientemente de que la gran mayoría de ese movimiento social sea simpatizante o votante de un partido o gobierno determinado.

La Plataforma tiene muy identificado su objetivo, y este no es el gobierno municipal, al que ha reconocido su buena acción en muchos ámbitos (dentro y fuera del barrio). El objetivo es que haga todo el que prometió, que cumpla la ley, que defienda a los vecinos. Así como la obligación del equipo de gobierno municipal es gobernar, la de los movimientos sociales es “recordarle” donde están las carencias en su acción.

Salvem el Cabanyal – Canyamelar tiene casi 20 años de vida activa porque ha sido coherente con esto. Si otras asociaciones no lo han sido, habrá que dirigirse a ellas para decírselo.

En época de los gobiernos del PP ya potenciamos reivindicaciones conjuntas con otras asociaciones (Acipmar, Mercado, Sí Volem, Plataforma) con ideas muy diferentes (y enfrentadas) de cómo tenía que ser el barrio. Porque se entendió que más importante que las posiciones políticas o intereses particulares eran las condiciones mínimas de las personas y del barrio. Precisamente fue la absoluta inacción del PP en las políticas del ámbito social y de la convivencia (venta de droga, suciedad, nada de consideración por los vecinos, ruido hasta altas horas de la madrugada…) el que trajo este acercamiento.

Por otro lado, los vecinos, piensen como piensen, no tienen que ser tratados como “enemigos”. Obviamente, Salvem es consciente que cualquier acción como la prevista para el 21 de junio incomoda en el gobierno, y que será utilizada por sus oponentes políticos, incluso de forma tramposa. Por eso, antes de llegar a este tipo de movilizaciones públicas, la Plataforma ha realizado multitud de peticiones, reuniones y propuestas al equipo municipal para que solucione los graves problemas de convivencia y patrimoniales que se producen en algunas zonas del barrio. La verdad es que con pocos resultados. Los temas urbanísticos y de rehabilitación son administrativamente costosos, y tardan tiempo. La Plataforma reconoce y alaba públicamente la actividad de la alcaldía en este punto, por lentos que sean sus resultados. Pero también piensa que el problema social y de convivencia no se ha afrontado con la energía e ideas suficientes para cambiar su lógica.

Muchos vecinos están sufriendo mucho, mucho tiempo. Así que después de dos años de espera, muchas reuniones y promesas (no solamente del gobierno municipal, también de la delegación de gobierno) no vemos en absoluto desproporcionado realizar una concentración pidiendo algo que está en el programa del equipo de gobierno municipal y que es obligación del gobierno central: garantizar unas condiciones mínimas de convivencia social entre los vecinos.

Tendremos que luchar contra las malas e interesadas interpretaciones, pero si este fuese un argumento para la inacción de los movimientos sociales, como la Plataforma Salvem El Cabanyal- Canyamelar, hoy la ciudad no tendría futuro, como lo tiene ahora.   La noticia en la web: Salvem és un moviment social