Cabanyal Íntim 2014

Cabanyal Íntim va nàixer a l’Octubre de 2011 amb una clara vocació reivindicativa de defensar i preservar el patrimoni històric del barri del Cabanyal.

Pensem que és necessari seguir endavant en els temps de crisi, lluitar contra l’adversitat i continuar posant en valor al barri. A pesar de l’implacable càstig municipal, per la seua injusta voluntat política i falta de diàleg, el barri segueix amb l’esperit i voluntat d’estar més viu que mai. Hem de seguir actius, creatius dia a dia i posar el talent al servei de la resistència

Programa:

Cabanyal Íntim 2014
Cabanyal Íntim 2014Apr 22, 2014Photos: 198
 

Descripció del projecte

ÍNTIM, PRÒXIM I EXPERIMENTAL Cabanyal Íntim és un gran exemple del paper que exerceix la cultura en favor dels valors socials, ja que et convida a entrar en una casa i a comprovar que hi ha una vida, t’ajuda al fet que entengues el seu valor i al fet que et preguntes per què s’ha de destruir. Amb aquestes paraules va definir l’essència del Festival Javier Mariscal, qui de forma altruista va elaborar el segell d’identitat de Cabanyal Íntim i va dissenyar el cartell de la seva tercera edició, celebrada en 2013. Un regal de creativitat i generositat, amb el qual el prestigiós dissenyador valencià va mostrar el seu suport a aquest projecte escènic.
El Festival Cabanyal Íntim és un festival urbà i independent, centrat en propostes escèniques íntimes, pròximes i experimentals. La seua celebració té lloc durant dos caps de setmana consecutius a l’any a l’interior de les cases de l’històric barri valencià del Cabanyal, situat a la vora del Mediterrani i refugi artístic de creadors com Vicente Blasco Ibáñez o Joaquín Sorolla.
ITINERARI ARTÍSTIC El Festival traça anualment un itinerari artístic pel barri amb espectacles que aborden el fet teatral des de les seues múltiples variants. El teatre, la dansa, el circ, la música en directe, el cabaret underground, la manyaga, el vídeo art o la poesia dramatitzada s’instal•len així en dormitoris, salons, cuines i terrasses de les llars del Cabanyal. Una ruta de teatre a domicili articulada en una dotzena de peces d’art en viu, de petit format i curta duració, creades ex profeso en funció del lema plantejat en cada edició. Muntatges atrevits i emergents que s’allunyen de les fórmules i llenguatges convencionals i que es representen en la intimitat de les llars del barri diverses vegades al dia al llarg del festival. Espais íntims i domèstics, cedits de forma altruista pels seus propietaris o inquilins, que es transformen per uns dies en escenaris que acullen l’estrena absoluta de les propostes més innovadores.
UN PROJECTE ESCÈNIC, SOCIAL I CULTURAL Organitzat per Francachela Teatre i la plataforma cívica Salvem el Cabanyal, el Festival naix com un projecte social i cultural, i sota aquest doble compromís persegueix els següents objectius: -Oferir una programació inèdita de qualitat, allunyada de l’estàndard comercial, propera i accessible a la ciutadania, amb preus populars. -Dinamitzar el barri del Cabanyal, declarat Bé d’Interès Cultural en 1993, amb la implantació d’una ruta teatral i performativa per tal d’atraure a la ciutadania; i donar a conèixer el seu patrimoni històric a través de la peculiar arquitectura de les seues cases, convertides en espais escènics durant el Festival. -Potenciar, incentivar i donar visibilitat a la creació, recerca i producció escènica contemporània que es forja en la nostra Comunitat i oferir als seus creadors un espai per a exhibir els seus treballs.
ENTRE LA REALITAT I EL DESIG La quarta edició del Festival es desenvoluparà a la primavera, els dies 10 i 11, i 17 i 18 de maig de 2014 sota el lema “Entre la realitat i el desig”, temàtica que abordaran tots els espectacles de la programació d’enguany. La realitat d’un barri i el desig de transformar-ho, dinamitzar-ho, de viure-ho a través del fet teatral.
NOVES EXPERIÈNCIES ESCÈNIQUES Cabanyal Íntim està dissenyat per a espectadors inquiets i curiosos de totes les edats (bebès, xiquets, joves i adults) amb ganes de viure noves experiències escèniques i recolzar la cultura emergent que es desenvolupa en la ciutat. La resposta de la ciutadania en la primera edició va superar els 2.000 espectadors, xifra que es va duplicar en la segona convocatòria, que va aconseguir congregar en el Festival a més de 4.000 persones. L’èxit aconseguit amb el públic, es va reeditar a la 3ª Edició.
EQUIP DEL FESTIVAL L’equip humà del Cabanyal Íntim està format per professionals de diversos àmbits culturals. Ells, al costat del suport altruista d’un grup incondicional de col•laboradors, creadors, veïns del barri i voluntaris, fan possible aquesta aventura teatral pionera a la Comunitat Valenciana portar les arts escèniques a les cases particulars. Directors artístics: Isabel Caballero i Jacobo Julio. Producció: Sara Sevilla Premsa i Comunicació: Marta Borcha i Esther Melo. Ara és el moment!: Recolza la creació escènica independent Des dels seus inicis, l’autogestió ha sigut el model de finançament del Cabanyal Íntim. Un festival que aposta per la cultura al marge del poder i les seues deficitàries polítiques culturals. Des de la seua segona edició, el Festival ha apostat per la fórmula de co-finançament del crowdfunding o micromecenatge, amb la qual ha cobert, gràcies a les aportacions econòmiques dels mecenes, les despeses mínimes de la producció del Festival.
Un model pel qual segueix apostant en la seua quarta edició i pel que us demanem de nou el vostre suport. Un suport col•lectiu que impulsa i ajuda a donar a llum noves produccions i projectes escènics de qualitat i que garanteix la supervivència i exhibició de la creació escènica independent valenciana, maltractada i injuriada avui pels poders públics amb polítiques de gestió estèrils. Incentivar i donar visibilitat a la creació escènica emergent és el nostre desig. Ajuda’ns a fer-ho realitat amb la teua participació i compromís.
Gràcies per la teua col•laboració! Recolza al Festival Cabanyal Íntim. Ara és el moment!

Project description

INTIMATE, CLOSE UP AND EXPERIMENTAL Cabanyal Intim is a great example of the role that culture plays in support of social values, because you are invited into a home to see for yourself that there is a life inside, you are helped to understand it’s value and you ask yourself why it has to be destroyed. With these words the essence of the festival was defined by Javier Mariscal, who selflessly developed the seal of identity of the Cabanyal Intim and designed the poster for its third edition, held in 2013. A gift of creativity and generosity, with which the prestigious Valencian designer showed his support for this theatrical Project. Cabanyal Íntim is an urban and independent festival that specializes in intimate, close up and experimental pieces. It takes place over two consecutive weekends inside the historic homes of El Cabanyal district in Valencia, located on the shores of the Mediterranean, the artistic haven of creative artists such as Vicente Blasco Ibáñez or Joaquin Sorolla. ARTISTIC ITINERARY The Festival annually charts an artistic route through the neighbourhood which approaches a theatrical event from a multitude of artistic interpretations. Theatre, dance, circus, live music, clown, underground cabaret, mime, video art or poetry are all at home in the bedrooms, living rooms, kitchens and patios of Cabanyal households. A route of home theatre, giving life to a dozen pieces of living art, of reduced size and time, created expressly with the theme of each issue in mind. Fresh, daring work, which moves away from established conventional formulas and languages; which can be experienced in the privacy of real neighbourhood homes a few times a day throughout the length of the festival. Intimate and domestic spaces, altruistically lent by their owners or tenants, to be transformed for a few days into stages that play host to the first performance of some of the most innovative pieces around. A SOCIAL AND CULTURAL PROJECT Organized by Francachela Theatre and the Civic Platform Salvem El Cabanyal, the Festival was created as a social and cultural event, and under this dual commitment has the following objectives: -To offer unprecedented, quality programming, away from the commercial standard, accessible and close up to the public, with affordable prices. -To breathe new life into the Cabanyal neighbourhood, officially declared to be “of Cultural Interest” in 1993, with the implementation of a theatrical and performance route to attract citizens, and bring its heritage of unique architecture and houses to the attention of a much wider public, which are converted into performance spaces during the Festival to the attention of the public. -To promote, encourage and give visibility to the creation, research and contemporary stage production that is forged in our community and offer their creators a space to exhibit their work. BETWEEN REALITY AND DESIRE The fourth edition of the Festival will take place in spring, from the 8th to the 18th of May, 2014 under the theme “Between reality and desire”; a theme that will be common to all the shows in this year’s program. The reality of a neighbourhood and the wish to transform it, bring it to life, experience it through the act of theatre. NEW THEATRICAL EXPERIENCES Cabanyal Íntim is designed for intellectually eager and curious audiences of all ages -infants, children, youth and adults- wanting new theatre experiences with a desire to support the emerging culture that develops in the city. The public response to the first edition brought in an audience of over 2.000 spectators, a figure that was doubled in the second edition, managing to attract more than 4.000 people to the festival. The public success was repeated in the third edition. THE FESTIVAL TEAM The team of Cabanyal Íntim consists of a group of professionals from various cultural areas. They, along with a group of altruistic supporters, creative artists, residents of the neighbourhood and volunteers, make this pioneer adventure in the Valencian Community possible, bringing performing arts to private homes. Artistic directors: Isabel Caballero y Jacobo Julio Production: Sara Sevilla Press and Communication: Marta Borcha and Esther Melo. Support the independent performing arts Since its inception, self-funding has been the financial model of Cabanyal Íntim; a festival that focuses on the fringe culture, marginalized by traditional power structures and their deficient cultural policies. Since its second edition, the Festival has chosen the formula of co-financing crowdfunding, with which it has covered, thanks to the economic contributions of patrons, the minimum costs of production of the Festival. A model which is still maintained in its fourth edition- and so we ask for your support again. A collective support that encourages and helps give birth to new productions of quality and ensures the survival and exhibition of independent theatrical creation in Valencia, mistreated and maligned by the current government with their sterile management policies. Our wish is to give encouragement and increased awareness of the creation of emerging theatre. Help us to make this a reality by your participation and commitment. Support the Festival Cabanyal Íntim. Now is the time!